Program PITy 2013/2014

Program PIT 2013 - profesjonalny i łatwy program do PIT-ów

2014-03-08 | | | |

Program PITy za 2013 rok

Blankiet PIT/ZG wypełnia podatnik, który otrzymał dochód za granicą, podlegający opodatkowaniu w Polsce, jednak przy używaniu metody potrącania podatku zapłaconego za granicą. Zeznanie taki powinno się oddać odrębnie dla każdego z państw, w jakim podatnik zdobył zarobek. Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci. Korzystając z odpowiedniego programu, podatnik tworzy swoje zeznanie krok po kroku. Należy na początku uzupełnić wymagane informacje na temat: kosztów otrzymania przychodów, sumy przychodów, sumy wpłaconych składek ZUS, podatników, sumy wpłat na podatek od dochodów.

Rzeczpospolita program pit

Pit-28 to formularz z tytułu dochodów opodatkowanych zgodnie z zasadami ryczałtu ewidencjonowanego. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Tworzenie formularza PIT-37 sprowadza się do wprowadzenia nazwy Urzędu Fiskalnego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. W dalszej części podajemy swoje dane osoby, a wypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem, również jego dane osobowe. Po czym wykazujemy swoje dochody otrzymywane z wyżej wymienionych źródeł. Kolejną czynnością jest wyliczenie sumy odliczeń od dochodu, a po tym obliczenie podstawy opodatkowania i podatku właściwego. Potem wykazujemy sumę odliczeń od podatku, a ostatecznie podajemy właściwą sumę podatku do zapłacenia.

Należy pomnieć, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Wspólne opodatkowanie przez blankiet PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów uzyskanych przez współmałżonków w danym okresie rozliczeniowym, po pojedynczym potrąceniu kwot określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek oblicza się na podstawie podwójnej wysokości podatku, który porachowany jest od połowy sumy dochodów współmałżonków. Należy jakkolwiek zauważyć, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. wygrane w grach liczbowych, dywidendy, odsetki z bankowych lokat. W sytuacjach, w których jeden z małżonków nie przekroczył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku też używa się ten sposób obliczania podatku oraz należy sporządzić zeznanie PIT-37. Bardzo często wraz z głównym formularzem podatkowym trzeba złożyć dodatkowe załączniki, np. korzystanie z ulg wymaga złożenia PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Liczbę załączników oraz ich rodzaj trzeba wskazać we właściwej rubryce znajdującej się w podstawowym formularzu.

Istnieje dużo korzyści które wynikają ze złożenia deklaracji w postaci elektronicznej. Trzeba wymienić wśród nich przede wszystkim: oszczędność czasu, ochrona środowiska, szybszy zwrot nadpłaty, gwarancja poprawności składanej deklaracji, bezpieczeństwo przesyłanych danych, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, łatwość wypełnienia. Nasz program zarówno w wersji do pobrania, jak również w wersji online oferuje podatnikom wysłania e-deklaracji czyli formularzy PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. W druku PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

Pit program darmowy

Apendyksy do formularza PIT-37 za rok 2013. Do PIT-37 załączyć jest dozwolone PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są powiązane z zniżkami mieszkaniowymi. To tutaj wymienia się informacje dotyczące np. ulgi internetowej, obniżki na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, związaną ze spłatą kredytu na cele mieszkaniowe. Po odjęciu ulg i odliczeń od podatku, otrzymujemy ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki należy zapłacić od dochodów osiągniętych w roku, którego dotyczy składane zeznanie. Wartość tę należy porównać z kwotą opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli suma zaliczek jest wyższa od należnego podatku, powstaje nadpłata, którą urząd skarbowy będzie musiał zwrócić podatnikowi. Gdy łączna kwota zaliczek jest niższa od wysokości zobowiązania podatkowego, mamy do czynienia z niedopłatą, a obowiązkiem podatnika jest wpłacenie różnicy między tymi kwotami na konto urzędu skarbowego. Rozliczenie PIT-37 powinno zostać przeprowadzone do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Aby znacznie przyspieszyć proces rozliczenia się z Urzędem Skarbowym proponujemy wypełnianie formularza przez program lub internet. Nasz program szybko i sprawnie dokona wszelkich obliczeń a druk dojdzie na czas do urzędu. Możemy naszą deklarację wypełnić w trybie online. Rozliczanie PIT-37 przez internet jest naprawdę wygodne, zaoszczędza znacznie nasz czas.

Program do obliczania

e-Pity to kapitalny sposób na szybką i tanią wysyłkę formularzy PIT do Urzędu Fiskalnego przez sieć globalną, każdy ma możliwość w ten sposób wysłać druk PIT stosując bezpłatny program PIT 2014. Do przygotowania deklaracji PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód odpłatnie zbywając: - pochodne instrumenty finansowe tudzież realizacje praw z nich wynikających, - papiery wartościowe, - udziały w spółkach, które mają osobowość prawną, - pożyczone papiery wartościowe (jest to tzw. sprzedaż krótka). Formularz PIT-39 zawiera tylko jeden załącznik. Jest to PIT/ZG, który dodajemy w przypadku, jeśli uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody ze źródeł spoza granicy kraju.

druk pit 28

Odejmowanie ujemnych dochodów z lat ubiegłych zmusza do dostarczenia do Biura Podatkowego Pit-36 w miejsce PIT-37. PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów). Jakie deklaracje można wypełnić online? Prezentowana aplikacja PIT Online posiada pełną funkcjonalność programu do PIT. Za jej pomocą szybko i prosto wypełnisz PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-38, a także suplementy do powyższych zeznań skarbowych.

druk_pit_36